هنگامی که تولید 50 تن دسبنسرس

هنگامی که تولید 50 تن دسبنسرس,ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح: ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح: دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدره ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز: ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات: 2000 ﺗﻦ. ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات: ﺣﺒﻮﺑﺎت، آرد و ادوﻳﻪ . ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﻛﺎرآﻣﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. . 3ﻓﺎز 50آﻣﭙﺮ. ﺟﻤﻊ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ. ردﻳﻒ. ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ(ن ﺣﻖ اﻧﺸﻌﺎب و ﺻﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﺗﺮاﻧﺲ و.هنگامی که تولید 50 تن دسبنسرس,هنگامی که تولید 50 تن دسبنسرس,ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح: ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح: دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدره ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز: ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات: 2000 ﺗﻦ. ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات: ﺣﺒﻮﺑﺎت، آرد و ادوﻳﻪ . ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﻛﺎرآﻣﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. . 3ﻓﺎز 50آﻣﭙﺮ. ﺟﻤﻊ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ. ردﻳﻒ. ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ(ن ﺣﻖ اﻧﺸﻌﺎب و ﺻﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﺗﺮاﻧﺲ و.