می خواستم برای خرید سنگ شکن در لیما

مدیریت شركت توسعه صنایع سنگ شکن از تمامی سازمانها و كارشناسان دعوت می . تا در اتخاذ تصمیم جهت انتخاب و خرید ماشین آلات بتوانیم بصورت جدی مشاركت نمائیم.می خواستم برای خرید سنگ شکن در لیما,